Hyvinvointia luonnosta

Luon­to tuo hyv­in­voin­tia ja mieli­hyvää läh­es kaikille ihmisille. Luon­non mon­imuo­toisu­u­den merk­i­tyk­sen oival­t­a­mi­nen tuo rikkaut­ta ja sisältöä elämään.  Luon­nos­sa olem­i­nen ja liikku­mi­nen on kaikkien oikeus. Luon­tokoke­muk­si­in on monia mah­dol­lisuuk­sia toim­intakyvys­tä riip­pumat­ta. Luon­tokoke­muk­set ja miel­tymyk­set lähtevät asi­akkaan omista toiveista ja tarpeista. Luon­to voi toimia myös kuntoutuk­sen tukena.

Eko­matkat halu­aa aut­taa sin­ua naut­ti­maan luon­non kauneud­es­ta ja voimaan­nut­tavas­ta kokemis­es­ta. Ota yhteyt­tä ja ker­ro toiveesi, niin raken­namme retken, tapah­tu­man, koke­muk­sen sin­un kanssa yhdessä. Toimin­nat jär­jestämme yksilöl­lisien tarpei­den mukaan ryh­mille ja yksit­täisille asiakkaille.

Luon­tokoke­mus voi olla puu­tarha­toim­intaa, maatil­a­matkailua, eläinys­tävä­toim­intaa, rentou­tu­mista, har­ras­tamista, ulkoilua, yhdessäoloa, seikkailua, hiljen­tymistä, uusien asioiden kokeilua, ääniä, tuok­su­ja, mie­len­rauhaa, elämyk­siä, koke­muk­sia ja mieliku­vi­tus on vain rajana. Luon­tokoke­mus voi olla porukalla yhdessä tekemistä tai vain kah­denkeskistä yhdessäoloa. Sel­l­aista kuin sinä kaipaat.

Eko­matkat halu­aa kun­nioit­taa luon­toa kaikessa toimin­nas­saan ja tekemiset tehdään luon­non ehdoil­la, niin että luon­non­suo­jelunäköko­h­dat huomioidaan. Eko­matkat halu­aa verkos­toitua myös muiden luon­to­toim­i­joiden kanssa ja edis­tää maatil­a­matkailuko­htei­den ja luon­toko­htei­den esteettömyyttä.

Marjut Ounila

Marjut Ounila

yrittäjä/omistaja

TMI Ekomatkat M.O.

Y‑tunnus: 2803241–8

Met­sähar­jun­tie 10
14700 Hauho

Ota yhteyttä

info.ekomatkat@gmail.com
+358 40 522 9977