Arvot

Arvomme ker­to­vat meille, mitä voimme odot­taa toisil­tamme ja mitä asi­akkaamme voivat odot­taa meiltä.

Sekä yri­tyk­semme sisäisessä  toimin­nas­sa, että yhteistyössämme asi­akkaiden ja muiden sidos­ryh­mien kanssa meitä ohjaa­vat seu­raa­vat arvot:

Ihmisen kunnioittaminen

Jokainen ihmi­nen on arvokas ja kun­nioita­mme ihmisen omia arvo­ja ja valintoja.

Yhteisöllisyys

Toimin­nal­la ehkäistään yksinäisyyt­tä ja ryrjäytymistä.

Positiivisuus

Teemme työtä posi­ti­ivisel­la otteel­la ja teemme posi­ti­ivisia asioi­ta asi­akkaiden tarpei­den mukaan.

Läheisyys

Olemme rin­nal­la kulk­i­joi­ta elämän eri vai­heis­sa tuk­i­henkilö­toimin­nan kautta.

Luonnon kunnioittaminen

Toteu­tamme retket ja muun toimin­nan niin,  että rasita­mme luon­toa mah­dol­lisim­man vähän. Emme roskaa tai turmele luon­toa tahallaa

TMI Ekomatkat M.O.

Y‑tunnus: 2803241–8

Met­sähar­jun­tie 10
14700 Hauho

Ota yhteyttä

info.ekomatkat@gmail.com
+358 40 522 9977