Virkistys, hyvinvointi, superfood ja monet muut metsän mahdollisuudet!

Mitä metsä merkitsee sinulle?

Met­sässä mieli virk­istyy, se tar­joaa elämyk­siä, ruokaa ja har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia. Met­sä on myös merkit­tävä taloudelli­nen resurssi, sijoi­tusko­hde ja työl­listäjä suo­ma­laisille. Yksistään Kes­ki-Suomes­sa on kym­meniä tuhan­sia metsänomistajia.

Jos lähi­maas­tossasi on met­sää, sinne kan­nat­taa suun­na­ta. Tutkimusten mukaan met­sässä oleskelu las­kee sydä­men syket­tä ja veren­painet­ta nopeasti. Myös lihasjän­ni­tys vähe­nee. Kaikkein selkeim­min met­sässä liikku­mi­nen vaikut­taa mielialaan, sil­lä met­sä rauhoit­taa ja nopeut­taa stres­sistä palautumista.

Luon­to­hyödyt syn­tyvät tiedosta­mat­ta. Luon­to vaikut­taa taval­la tai toisel­la ihmisi­in, mut­ta vaiku­tuk­sen voimakku­us on eri­lainen. Toki tur­val­lisu­u­den tunne on hyvin tärkeä, ettei met­sä esimerkik­si pelota. Sik­si yhdessä jonkun kanssa, met­sään men­e­m­i­nen voi olla helpompaa.

On tutkit­tu (pro­fes­sori Liisa Tyrväi­nen), että met­sän myön­teiset vaiku­tuk­set näkyvät jo viidessä­toista min­uutis­sa. Mitä pidem­pään met­sässä viihtyy, sitä selvem­piä vaiku­tuk­set kuitenkin ovat. Luon­nos­sa oleskelun vaiku­tuk­sia sairauk­sien ehkäisemiseen ja hoitoon on alet­tu pain­ot­taa entistä enem­män, kun tutkimusti­etoa on ker­tynyt lisää.

– Mitä isom­pi, hil­jaisem­pi ja rauhal­lisem­pi alue, puh­taampi ilma ja rauhan tun­tu met­sässä on, sitä tehokkaampi ympäristö on tässä tarkoituk­ses­sa, Liisa Tyrväi­nen sanoo.

Esimerkik­si Sipoon ter­veyskeskus on jär­jestänyt luon­tokäve­ly­itä kakkostyypin dia­beetikoille ja lievästi masen­tuneille. Ter­veysmet­sän idea on tul­lut Suomeen ulko­mail­ta. Varsinkin Japanis­sa ter­veysmet­sät ovat jo tavallisia.

Liiku luon­nos­sa, tuo­ta jotain omaan ruokapöytään”

Kli­inisen aller­golo­gian emer­i­tus­pro­fes­sori Tari Haahte­lan ja hänen kol­le­go­jen­sa tutkimuk­set puolestaan viit­taa­vat siihen, että luon­tokos­ke­tuk­sen vähen­e­m­i­nen on monien sairauk­sien lisään­tymisen taustalla.

– Mei­dän tulisi todel­la nyt taju­ta, että kytkey­dymme luon­toon pait­si kuu­lo- ja näköaistin kaut­ta, myös sen kaut­ta, mitä me syömme, juomme, hen­gitämme ja kos­ke­tamme, Tari Haahtela sanoo.

Nopea kaupungis­tu­mi­nen on voin­ut köy­hdyt­tää ihmis­ten mikro­bis­toa. Tämä on Haahte­lan mukaan yhtey­dessä aller­gioiden, ast­man, dia­betek­sen, tule­hduk­sel­lis­ten suolis­to­sairauk­sien ja jopa Alzheimerin taudin lisään­tymiseen. Ihmisen puo­lus­tusjär­jestelmä voi tuot­taa tule­hdus­reak­tioi­ta vääris­sä tilanteissa.

– Nyt näyt­tää siltä, että nyky-ympäristössä tule­hduk­sen heit­tämi­nen peli­in tapah­tuu liian herkästi ja tilanteessa, jos­sa se ei ole tarkoituk­sen­mukainen, Tari Haahtela sanoo.

Haahte­lan mielestä luon­toa pitäisi nyt tuo­da lisää kaupunkiym­päristöön. Jokaisen kan­nat­taisi lisätä omaa kos­ke­tus­taan luon­toon. Hän antaa esimerkkejä.

– Liiku luon­nos­sa. Tuo­ta jotain omaan ruokapöytään ainakin kesäaikaan oma­l­la takapi­hal­la, teras­sil­la, kukkaruukus­sa tai mis­sä tahansa.

Ter­veys- ja ympäristöjär­jestö aloit­ta­vat yhteiset talkoot

Myös ympäristöjär­jestö WWF sekä Aller­gia- ja ast­mali­it­to vaa­ti­vat täl­lä viikol­la luon­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaamista kansan­ter­vey­den vuok­si. Jär­jestö­jen mielestä nykyi­nen ter­vey­den­huolto ei riitä tor­ju­maan uusia kansan­sairauk­sia, ja sik­si nyt tarvi­taan uuden­laista ajattelua.

– On todet­tu kiis­tat­ta, että luon­non mon­imuo­toisu­u­den vähen­e­misel­lä ja aller­gioiden lisään­tymisel­lä on suo­ra yhteys, Aller­gia- ja ast­mali­iton toim­i­tusjo­hta­ja Ilk­ka Repo sanoo.

– Ratkaisu on niinkin help­po kuin luon­toak­ti­ivi­su­u­den lisäämi­nen. Ei sil­lä kaikkia ongelmia ratkaista, mut­ta vahvis­te­taan var­masti mei­dän kaikkien immuu­ni­jär­jestelmäämme ja sitä kaut­ta paran­netaan ter­veyt­tä, Ilk­ka Repo toteaa.

Jär­jestöt aiko­vat talkoovoimin hoitaa uhanalaisia perin­neym­päristöjä, tor­jua vieraskasvi­la­je­ja ja kan­nus­taa luon­nos­sa liikkumiseen.

Lue!

Opas luon­tolähtöisen toimin­nan suun­nit­telu­un -luon­toa elämään, luon­toa kuntoutukseen

teema­julka­isu 2/3, Tai­mi Tolvanen